NOVI KROG | Norway grants
9 junija, 2022

Glavni cilj projekta je vzpostavitev lokalnega krožnega ekosistema skozi razvoj trajnostnega krožnega poslovnega modela v javnih zavodih v Mestni občini Novo mesto. V model se skozi sistem zelenega in krožnega javnega naročanja vključujejo podjetja, ki ponujajo produkte (izdelke in storitve) s povečano rabo lokalnih naravno obnovljivih materialov, uporabo sekundarnih virov,
možnostjo vzdrževanja, popravljanja, obnavljanja in recikliranja produktov. V okviru projekta bomo povečali uveljavljanje načel krožnega gospodarstva (Rezultat programa B.3) z izvedbo naslednjih ukrepov za krožno gospodarstvo, ki bodo prispevali k neposrednim učinkom B.3.1 in sicer: – razvoj modela zelenega in krožnega javnega naročanja, – izvedba demonstracijskih primerov lokalnih krožnih snovnih tokov, – razvoj inovativnega spletnega portala za pospeševanje krožnih snovnih tokov v lokalnem okolju ter – razvoj Inovativnega centra za zeleno in krožno javno naročanje. Prav tako je cilj projekta razviti sodelovanje ter vzpostaviti prenos znanja in izkušenj med univerzo Nord iz mesta Bodø na Norveškem in slovenskimi partnerji ter vzpostaviti dolgoročne oblike sodelovanja med lokalnimi skupnostni na Norveškem (Bodø Kommune) in v Sloveniji (Mestna občina Novo mesto) na področju krožnega gospodarstva.

Trajanje: maj 2022 – maj 2024

Opis projekta:

Projekt bo prispevali k doseganju OUTPUT indikatorjev programa in sicer: B.3.1.1: Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov krožnega gospodarstva: 2,00 – Dva (2) demonstracijska projekta prikaza ponovne rabe rabljenega tekstila in/ali odpadne plastike oz. lesa ter prikaz reciklaže črepinj v proizvodnji steklene volne. B.3.1.2: Število obravnavanih področij ukrepanja znotraj
Strategije razvoja Slovenije 2030: 3,00 – Analiza lokalnih krožnih snovnih zank in vpliva javnega naročanja na krožne snovne zanke v lokalnem okolju, – Model krožnega javnega naročanja. – Osveščanje in izobraževanje na področju krožnega gospodarstva v okviru Inovativnega centra. Projekt bo vplival na OUTCOME programa in sicer: B.3.1 Outcome 1: Delež ciljne populacije, ki samoocenjuje, da ima zaradi projekta boljše razumevanje delovanja krožnega gospodarstva, dvigniti za najmanj 10,00 %: učitelji in učenci v osnovnih šolah v lokalnem okolju, mladi podjetniki oz. MSP, vključenih v inkubatorje, strokovnjaki (lokalna uprava, GZDBK, Območna obrtna zbornica) ter splošna javnost (občani). Rezultati se bodo merili z metodo anketiranja, ki jih bomo izvedli na
začetku in na koncu projekta B.3.1 Outcome 2: Število inovativnih zelenih tehnologij/procesov/ izdelkov povečati za 3,00: – Inovativna digitalna platforma za pospeševanje zbiranja, obdelave in ponovne uporabe tekstila/lesa/odpadne plastike in drugih materialov, ki jih lahko snovno zapremo. – Inovativni izdelki iz tekstila, plastike oziroma lesa, ki omogočajo obdelavo in ponovno
uporabo. Predvidevamo dve (2) rešitvi, eno od tega so klopi iz rabljene plastike. Rezultati se bodo merili s številom realiziranih inovativnih tehnologij, pristopov, procesov, rešitev oziroma izdelkov v času izvajanja projekta. Trenutna vrednost je 2,00: – projekt KSK Novo mesto, v katerem sodelujeta MONM in KOMNM ter – projekt ponovne rabe rabljenih oblačil, ki ga vodi KNOF.

 

Projekt “Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank” je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru proračuna Republike Slovenije.