Posledice ogljičnega odtisa
18 junija, 2020
Izraz ogljični odtis (ang. carbon footprint) predstavlja vsoto vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev. Ogljični odtis se izraža v tonah CO2 (pri neposrednih izpustih CO2) oziroma v tonah CO2 ekvivalenta (kadar upoštevamo izpuste vseh toplogrednih plinov). Napogostejši toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), fluorirani plini (HFC, PFC), žveplov heksafluorid (SF6) in vodna para.

 

Ogljikov dioksid je najpomembnejši toplogredni plin zato se masa vsakega izmed toplogrednih plinov običajno prevaja v enoto ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO2-e), s čimer se učinek vseh različnih toplogrednih virov postavi na skupni imenovalec. Ogljični odtis je sestavljen iz neposrednega (primarnega) ogljičnega odtisa (prevoz, poraba energentov, poraba elektrike,…) in posrednega (sekundarnega) ogljičnega odtisa (hrana in pijača, rekreacija, finančne storitve,…). Neposredni ogljični odtis predstavlja merilo toplogrednih plinov, nad katerimi imamo neposreden nadzor (npr. izgorevanje fosilnih goriv, poraba elektrike). Posredni ogljični odtis pa je merilo za emisije, nad katerimi imamo le posreden (stranski) nadzor, nastajajo pa v celotnem življenjskem ciklu dobrin, ki jih uporabljamo. Naše potrošništvo sorazmerno prispeva k povečanju oziroma zmanjšanju skupnega ogljičnega odtisa.

 

Toplogredni plini

Izraz toplogredni plini izhaja iz spoznanja, da določeni plini v ozračju zadržujejo toploto ob Zemlji in s tem ustvarjajo učinek tople grede. Dejavnosti, ki najbolj povečujejo količino toplogrednih plinov v ozračje, so industrija, promet in kmetijstvo. Če se v ozračje izpušča preveč toplogrednih plinov, se povprečna temperatura planeta postopoma viša in prihaja do podnebnih sprememb. Globalno segrevanje ozračja ima za naš planet številne negativne posledice. Topijo se ledeniki ter led na severnem in južnem tečaju, kar vodi do dviga morske gladine. Na nekaterih predelih Zemlje se pojavljajo ekstremne vremenske razmere, kot so poplave, orkani, izjemno nizke temperature in širjenje sušnih območij – puščav. Temperaturne spremembe imajo negativen vpliv tudi na naravno ravnovesje.

 

Izračun ogljičnega odtisa

Vsak posameznik skozi svoje življenje povzroča nastanek ogljičnega odtisa. Svoj izračun lahko opravite na povezavi. Podjetja oz. organizacije se za izračun ogljičnega odtisa najpogosteje odločajo zaradi naslednjih razlogov (več na www.umanotera.org):

– z izpusti želijo natančneje in bolje upravljati – načrtovati ukrepe za zmanjšanje izpustov in stroškov;

– želijo se primerjati s podjetji oz. organizacijami v svojem sektorju oz. panogi;

– izračun ogljičnega odtisa potrebujejo za poročanje tretjim osebam;

– želijo se izogniti tveganjem zaradi cene fosilnih goriv in ogljika;

– izračun ogljičnega odtisa uporabljajo kot sredstvo za komuniciranje na trgu.

 

Izračun ogljičnega odtisa se pripravi na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih vprašalnikov za različna področja (električna in elektronska oprema; ogrevanje, prezračevanje in hlajenje prostorov; nabava in storitve; transport; svetila). Podatki, ki jih pridobimo z ogljičnim odtisom, nam pomagajo pri lažjem upravljanju z izpusti CO2. Na podlagi teh lahko določimo najpomembnejše vire izpustov, spremljamo izpuste v nadaljevanju ter načrtujemo ukrepe za zmanjšanje le-teh. Računanje odtisa ima smisel samo, če temu sledi zavezanost in delovanje posameznika ali organizacije za zmanjševanje emisij in izboljšanje učinkovitosti!

 

Igor Hotko

sl_SISlovenian